Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt. Bei der Verwendung von Google Analytics wird die Datenverarbeitung technisch durch Jimdo erbracht. Insoweit wird hiermit auf die Datenschutzhinweise von Jimdo verwiesen. Die Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) sowie der Betreiber dieser Website tragen eine gemeinsam Verantwortung für die Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Google Analytics auf dieser Website.


Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem verwendeten Gerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den Seitenbesucher ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert.


Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser Website verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit aus. Durch die Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von dem entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.


Im Auftrag von Jimdo und dem Seitenbetreiber wird Google die anfallenden Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen Jimdo und dem Seitenbetreiber gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der Benutzung der Website und der Anpassung der Inhalte, die durch die Bereitstellung der Statistikfunktionen von Jimdo ermöglicht wird. Die Interessen der Nutzer werden durch die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt.


Google ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.


Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seitenbesucher die Cookie-Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung und Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Das entsprechende Browser- Plugin kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und installiert werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite verhindern, indem er auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website verhindert.


Wenn Link geklickt: Der Seitenbesucher hat der Erfassung von Daten mittels Google Analytics auf dieser Webseite widersprochen.


Nähere Informationen zu den Google Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden sich unter den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht.


Gemäß der einschlägigen Gesetzgebung und der DSGVO hat Seitenbesucher in Bezug auf seine personenbezogenen Daten, die über diese Google Analytics Datenverarbeitung verarbeitet werden, bestimmte Rechte. Insbesondere hat er ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragbarkeit bzw. Löschung seiner Daten und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Seitenbesucher hat bezüglich bestimmter Verarbeitungen seiner Daten auch das Recht auf Widerspruch. Zur Wahrnehmung dieser Betroffenenrechte bezüglich der Google Analytics Datenverarbeitung auf dieser Seite, kann sich ein Betroffener(Seitenbesucher) jederzeit an Jimdo(Jimdo GmbH [email protected]) oder den Seitenbetreiber wenden.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem dovolujete společnosti Základní škola a Mateřská škola KUBUKI, školská právnická osoba, IČO 03303934, sídlem Slavošovice 19, 33901 Bolešiny, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Na našich webových stránkách zpracováváme údaje, které nám poskytnete v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Přímé údaje

·         Telefonní číslo
·         E-mailová adresa

 Nepřímé údaje

·         IP adresa
·         Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
·         Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. .
Osobní údaje obsažené ve formuláři pro kontaktování spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:
·         Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený ze vaší strany zájem.
·         Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
·         Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráníme vaše údaje

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

·         Požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme.
·         Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
·         Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
·         Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
·         Požadovat přenesení údajů.
·         Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
 
Vaším právem je také možnost kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poslední aktualizace 23.4.2020

Notes on data processing in connection with Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service from Google Ireland limited. If the person responsible for data processing on this website is outside the European Economic Area or Switzerland, Google Analytics data processing is carried out by Google LLC. Google LLC and Google Ireland Limited are hereinafter referred to as "Google". When using Google Analytics, data processing is technically carried out by Jimdo. In this respect, reference is made to Jimdo's data protection information. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) and the operator of this website are jointly responsible for data processing in connection with Google Analytics on this website.

Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on the device used and that enable an analysis of the website visitors' use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transferred to a Google server and stored there.

Google Analytics is only used on this website with the "_anonymizeIp ()" extension. This extension ensures anonymization of the IP address by shortening it and rules out any direct personal reference. As a result of the extension, Google's IP address is shortened beforehand within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. The IP address transmitted by the relevant browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.

On behalf of Jimdo and the site operator, Google will use the information to evaluate the use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website and internet usage to Jimdo and the site operator (Art. 6 Para . 1 lit.f GDPR). The legitimate interest in data processing lies in the optimization of this website, the analysis of the use of the website and the adaptation of the content, which is made possible by the provision of the statistical functions of Jimdo. The interests of the users are adequately protected by the pseudonymization.

Google is certified according to the so-called Privacy Shield (list entry here) and guarantees an appropriate level of data protection on this basis. The data sent and linked to cookies, user IDs (e.g. user ID) or advertising IDs are automatically deleted after 50 months. The deletion of data whose retention period has expired takes place automatically once a month.

The collection by Google Analytics can be prevented by the page visitor adjusting the cookie settings for this website. The collection and storage of the IP address and the data generated by cookies can also be objected to at any time with effect for the future. The corresponding browser plug-in can be downloaded and installed from the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

The page visitor can prevent Google Analytics from collecting data on this website by clicking on the following link. An opt-out cookie is set which prevents the future collection of data when you visit this website.

If the link is clicked: The site visitor has objected to the collection of data using Google Analytics on this website.

More information on the Google terms of use and data protection can be found under the Google Analytics conditions or under the Google Analytics overview.

In accordance with the relevant legislation and the GDPR, website visitors have certain rights with regard to their personal data that is processed via this Google Analytics data processing. In particular, he has a right to information, correction, data portability or deletion of his data and a right to data portability. The site visitor also has the right to object to certain processing of his or her data. To exercise these rights of data subjects with regard to the Google Analytics data processing on this site, a data subject (site visitor) can contact Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) or the site operator at any time.