Vícejazyčnost

Pädagogin mit Kindern

Co je "imerze"?

„Imerze" znamená "ponoření se" do jazyka. Během toho se nová řeč stává řečí, kterou používáme také tehdy, i když ji děti zpočátku neznají. “Odemykáte” si novou řeč sami ze souvislostí, ve kterých se používá. Imerze sleduje  principy psycholingvistiky. Stejným způsobem se člověk učí svou mateřštinu. Jazyk se zde nestává tématem, gramatika a slovíčka nestojí v popředí. Osvojování si řeči neprobíhá v časové tísni. Vychovatelky a učitelky podporují vše, co říkají, gesty a prezentací. Cizí jazyk je tak vyučován přirozeným způsobem, proto také imerze nepřetěžuje. Pracujeme výlučně tak, aby každá vychovatelka mluvila ve své mateřštině (německy, anglicky a česky). Imerze je v současnosti na světě nejrozšířenější metodou výuky cizího jazyka. Vyžaduje, aby člověk s novu řečí strávil hodně času. V mateřské škole, kde je řeč rozdělena do celého dne a je tak stále k dispozici, je imerze skutečně možná.

Fremdsprache spielen lernen

Proč je imerze v MŠ určena dětem?

Děti jsou seznamovány s řečí, aniž by na ně byl vyvíjen tlak a je jim ponecháno jejich individuální tempo. K dispozici je dostatek času. Den je rozčleněn podle potřeby dětí do fází přizpůsobování se a odpočinku. Imerze umožňuje intuitivní osvojování si řeči, jazyk se zde nestává hlavním tématem a je nástrojem na cestě k vědění a zároveň cílem.

Je mé dítě osvojováním si dalších jazyků přetěžováno?

Děti vyrůstají v mnoha rodinách dvojjazyčně. Méně než 1/3 lidí vyrůstá v prostředí, kde se mluví jen jedním jazykem. Každý jedinec je schopen naučit se druhý nebo třetí jazyk, aniž by bylo zapotřebí zvláštního nadání. Jazyk si osvojujeme dobře tehdy, když s ním strávíme mnoho času, je-li kontakt rozmanitý a je umožněn dlouhodobě. Je-li zvolena metoda odpovídající potřebám dětí a struktura dne poskytne hodně času a možností, není se třeba obávat přetěžování. Již dvojjazyčná mateřská škola je dobrým začátkem pro osvojování si dvojjazyčnosti. Začít s výukou druhého jazyka velmi brzy podporuje kognitivní rozvoj dítěte. 


Musí mé dítě ovládat již jeden jazyk, než může začít s dalším?

Jedná se o prokazatelně chybné stanovisko. Děti si umí osvojovat řeči současně. Člověk je biologicky vybaven schopností hovořit více jazyky. Naopak, čím dříve bude vybudován kontakt s novou řečí (již v předškolním věku), tím lépe bude podporován duševní rozvoj dítěte. Vědci zabývající se výzkumem mozku prokázali, že časným osvojováním si druhého jazyka vznikají rozmanitější a zčásti jiná spojení neuronů v období růstu mozku, což se později projeví pozitivně např. v matematických schopnostech dítěte.

Spielerisches Erlernen