Naše vize - Unsere Vision - Our Vision

Kinder

Společenství

Živé vztahy dětí mezi sebou a k pedagogům vytvářejí prostor pro proces učení a růstu. V KUBUKI lze takové živé společenství zakusit. 

Při naší pedagogické práci je důležité, aby děti, rodiče a pedagogové pracovali jednotně. Hloubkový rozbor potenciálu každého dítěte je výzvou pro všechny zúčastněné. Aby byl zaručen průběžný vývoj dítěte, je nezbytné, aby rodiče a pedagogové sami prokázali připravenost se rozvíjet a byli schopni sebereflexe. Pozitivní vztah, důvěra a trpělivost k sobě samému i k druhým v procesu učení je velkou výzvou, kterou naše zařízení žije a kterou podporuje. 

Kinder

Gemeinschaft

Die lebendigen Beziehungen der Kinder untereinander und zu den Lehrern schaffen Raum für den Lern- und Wachstumsprozess. In KUBUKI kann eine solche lebendige Gemeinschaft erlebt werden.In unserer pädagogischen Arbeit ist es wichtig, dass Kinder, Eltern und Erzieher zusammenarbeiten. Eine eingehende Analyse des Potenzials jedes Kindes ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Um die kontinuierliche Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Eltern und Erzieher selbst bereit sind, sich zu entwickeln und sich selbst zu reflektieren. Eine positive Beziehung, Vertrauen und Geduld mit sich selbst und anderen im Lernprozess ist eine große Herausforderung, von der unsere Einrichtung lebt und die sie unterstützt.

Kinder

Community

The lively relationships between the children and the teachers create space for the learning and growth process. Such a lively community can be experienced in KUBUKI. In our educational work it is important that children, parents and educators work together. An in-depth analysis of each child's potential is a challenge for everyone involved. In order to ensure the continuous development of the child, it is important that parents and educators themselves are ready to develop and reflect on themselves. A positive relationship, trust and patience with yourself and others in the learning process is a great challenge that our institution thrives on and supports.

Teich

Přístup ke vzdělání

Učení je přirozené a děti se v zásadě chtějí učit. My jim pro to vytváříme podmínky.
Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci a funguje nejlépe v reálných situacích. Všechny činnosti, kterým se dítě věnuje z důvodu vlastní vnitřní motivace, považujeme za součást učení.
Každý je zodpovědný za své učení, škola pro učení vytváří základní podmínky: svobodu, pocit odpovědnosti, stimulující a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.

Kinder

 Zugriff auf Bildung

Lernen ist natürlich und Kinder wollen im Wesentlichen lernen. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür.
Effektives Lernen basiert auf intrinsischer Motivation und funktioniert am besten in realen Situationen. Wir betrachten alle Aktivitäten, die ein Kind aufgrund seiner intrinsischen Motivation unternimmt, als Teil des Lernens.
Jeder ist für sein eigenes Lernen verantwortlich, die Schule für das Lernen schafft die Grundbedingungen: Freiheit, Verantwortungsbewusstsein, ein anregendes und inspirierendes Umfeld und Unterstützung entsprechend den individuellen Bildungsbedürfnissen.

Erdball

Access to education

Learning is natural and children essentially want to learn. We create the conditions for them.
Effective learning is based on intrinsic motivation and works best in real situations. We consider all activities a child engages in because of their intrinsic motivation as part of learning.
Everyone is responsible for their own learning, the school for learning creates the basic conditions: freedom, a sense of responsibility, a stimulating and inspiring environment and support according to individual educational needs.

Kind

Podporujeme

 • Iniciativu ke zjištění, kdo jsem a jaké jsou moje talenty

 • Přebírání zodpovědnosti a iniciativy
 • Vnitřní motivaci a sebeovládání
 • Otevřenou komunikaci a důvěryhodnou spolupráci
 • Sociální dovednosti a kvalitní vztahy
 • Vnímání práce jako součásti vnitřní spokojenosti 


Kind

Wir unterstützen

 • Eigeninitiative, um herauszufinden, wer ich bin und was meine Talente sind
 • Eigenverantwortung und Initiative übernehmen
 • Interne Motivation und Selbstverwaltung
 • Offene Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit
 • Soziale Fähigkeiten und Qualitätsbeziehungen
 • Wahrnehmung von Arbeit als Teil innerer Zufriedenheit 


Wald

We support

 • Initiative to find out who I am and what my talents are
 • Take responsibility and initiative
 • Internal motivation and self-management
 • Open communication and trusting cooperation
 • Social skills and quality relationships
 • Perception of work as part of inner satisfaction